Projekt Udsat – Hvem er vi?


Beskrivelser af projektets hovedaktører:

Anders Kofoed Pedersen
– Er gift, 30 år, bor på Østerbro
– Er uddannet lærer fra Zahles Seminarium i 2005
– Har arbejdet frivilligt og professionelt med børn og unge siden 1994 år. Heraf 7 år i Herlev.
– Har i perioden oktober 2005-oktober 2007 været ansat i forskellige tilbud i Herlev der har med udsatte unge at gøre (Det flyvende korps, Kompetencen og Pioner Projektet).
– Har siden 2004 været foredragsholder om emnerne Unge & Identitet og Unge & Medier, og har besøgt mere end 200 forskellige institutioner.
– Begyndte selv at rejse på egen hånd som 16-årig, og har siden været i mere end 70 lande.

Philip
– Familiepleje og aflastningsfamilie i flere omgange fra han er 2 år og frem.
– Ophold på en kostskole i Nordsjælland, hvor han er i en periode på 2 år frem til sommerferien 2006, hvor han bliver suspenderet pga. vold.
– Begynder at ryge hash i sommeren 2005. Det eskalerer for alvor i sommeren 2006.
– Sidste halvår af 2006 bor han i en periode i Sverige med sin mor og hendes kæreste, og ellers passer han sig selv, som gadebarn, når han er i Herlev.
– I starten af januar 2007 kommer han tilbage fra Sverige og får en plads på en ungdomspension, da han og moderen ikke har noget sted at bo. Moderen bor hos sin mor i en periode på godt en måned, men der kan han ikke bo.
– Samtidigt med det bliver han indskrevet på et kommunalt skoletilbud for andre udsatte unge, men fagligt og socialt er han ikke i stand til at profitere af skolens tilbud.
– Efter påske 2007 bliver han overflyttet til et dagsprojekt sammen med 2 andre drenge fra samme sted. I alt er der 6 unge tilknyttet projektet. Han profiterer stadig ikke optimalt af dette tilbud, og de ansatte i projektet vurderer, at han har behov for noget andet, hvis han skal bryde det mønster, der for længst har været tegnet.
– Projektet starter op igen efter sommerferien, nu kun med to drenge i alt. Projektet stopper officielt i starten af 2008, og den unge og hans mor savner svar fra kommunen om hvad der så skal ske.

Sekundære personer
Udover Anders Kofoed Pedersen vil der være en sekundær person, der har ansvar for at træde til, og støtte op i det omfang den primære person behøver det. I dette tilfælde vil det være Maria Kofoed Pedersen, der er gift med Anders Kofoed Pedersen. (Valget på Maria Kofoed Pedersen er i dette tilfælde primært truffet ud fra en økonomisk betragtning, da Anders og Maria Kofoed Pedersen er de to der stiller økonomisk garanti for projektet).

Carsten Villadsen vil desuden følge med i de første 17 dage. Carsten har flere gange været på Sewa Ashram, og hans opgave er at være med til at hjælpe projektet i gang. Der vil være en del spørgsmål i den første tid og Carsten rolle bliver at fungere som bindeled mellem projektet og Sewa Ashram.

Anbefalinger:
Følgende personer anbefaler at lade den unge indgå i Projekt Udsat
– Michel Papapetros: Det Flyvende Korps
– Peter Måløe, Susan Petersen: Ansatte i Pionerprojektet
– Charlotte Gaard: Leder af Kompetencen
– Ove Døj og Birgitte Janischefska: Ansatte på Kompetencen
– Claus Wacker: Tidligere kontaktperson for den unge på Kompetencen.
– Astrid Saabye: Ansat i distriktspsykiatrien og har igennem mange år haft et kendskab til specielt den unges mor og den situation de er i som familie.
– Ole Kristensen: Cand.psych. og pædagogisk og psykologisk supervisor for de ansatte i Pionerprojektet
– Herlev Nærpoliti. Att.: Gitte Larsen
– Kagshuset (Misbrugscenter i Herlev)

Tilbage til Projekt Udsat

1 kommentar

  1. Reaguji na některe9 postřehy diskutujedcedch, za něž děkuji. Souhlasedm s Ve1clavem Pe1tkem, že psopoivane9 rozhodnuted rozšedřene9ho sene1tu mohlo medt jakfdsi vfdchovnfd fačinek vůči Ministerstvu financed, ktere9 připravuje daňove9 ze1kony. Ono to rozhodnuted RS, byť jeho celkove9 ze1věry nemohu akceptovat, je velmi chytře napsane9. Vedme všichni, že mj. vzhledem k tomu, že ministerstva nedisponujed dostatečnfdm počtem skutečně kvalifikovanfdch legislativců, bfdve1 faroveň českfdch ze1konů všelijake1, a navedc zrovna legislativned dedla vyche1zejedced z dedlny Ministerstva financed dlouhodobě rozhodně nepatřila k tomu nejlepšedmu, co vle1da parlamentu předkle1dala. Ona tvorba legislativnedch ne1vrhů je vůbec podceňovane1 profese, je1 bych třeba neuměl napsat daňovfd či jinfd ze1kon a přitom se obe1ve1m, že je poře1d běžne9, že se takovfd fakol na předslušne9m ministerstvu svěřed třeba čerstve9mu absolventovi (v lepšedm předpadě pre1vnicke9) fakulty. Souhlasedm take9 s Olgou Svobodovou, že těch předkladů, kdy byl Nejvyššed spre1vned soud ve vztahu k pozitivnedmu pre1vu až předliš kreativned, by se našlo vedc. Jednou z předčin může bfdt, jak ředkate, nekvalitned norma, kterou soud vykle1de1. Třeba zrovna ze1kon o spre1vě daned byl v některfdch svfdch pase1žedch natolik nejasnfd a rozpornfd, že vlastně dobrfd vfdklad neumožňoval. Každe9 řešened, ktere9 soud zvoled, pak nutně někde drhne a skředpe, potedž je v tom, že ani řešened ostatned nejsou lepšed.Přesto by soudy alespoň neměly svoji judikaturou vytve1řet nejasnosti a rozpory dalšed.K tomu, co pedše Zdeněk Kfchn. Ano, je1 vedm, že usnesened dastavnedho soudu nemohou medt stejnou ve1hu jako jeho ne1lezy a že jde o nutnfd filtr v te9 ze1plavě fastavnedch stedžnosted, ktere1 se na dastavned soud valed. Přesto by si asi měl dastavned soud de1vat většed pozor na situace, kdy v obdobnfdch věcech fastavned stedžnost třeba několikre1t usnesenedm odmedtne a ze1roveň shlede1 ne1lezem důvodnou. Vedm, že se to občas ste1t mused, ale mělo by se to ste1vat co nejme9ně, už jenom kvůli tomu, že si dastavned soud takovfdm nerovnfdm předstupem vždy zaděle1ve1 na faspěšnou stedžnost ke štrasburske9mu soudu. Nejsem si jist, zda je hodnota usnesened, ktere1 se neomezujed jen na oblige1tned formulku o tom, že dastavned soud nened dalšed soudned instanced, ale ktere1 obsahujed věcnou a někdy docela podrobnou argumentaci, proč dastavned soud porušened ze1kladnedch pre1v neshledal, nulove1. Potedž je v tom, že dastavned soud v některfdch předpadech svůj uste1lenfd pre1vned ne1zor, kterfd ovšem nened “ve prospěch”, vyjadřuje pre1vě v usnesenedch a pak přijde Nejvyššed spre1vned soud a tento ne1zor jednedm tahem pera škrtne s tedm, že usnesened přece nejsou ze1vazne1 a majed nulovfd vfdznam. Naopak v předpadě ne1lezů “ve prospěch” zejme9na rozšedřenfd sene1t NSS v posledned době odmedte1 možnost, že by se mohl od takove9ho ne1lezu odchfdlit, byť by k tomu byly velmi pe1dne9 důvody. To vytve1řed onu “spire1lu”, o nedž jsem v postu mluvil. Mysledm, že by měl dastavned soud na jedne9 straně asi vedce použedvat zamedtave9 ne1lezy, pokud chce formulovat věcnfd ne1zor, na straně druhe9 by Nejvyššed spre1vned soud neměl che1pat ne1lezy jako zcela nedotknutelne9 a naopak s usnesenedmi, ktere1 obsahujed věcnou argumentaci, by měl zache1zet uctivěji.

Skriv en kommentar

No Widgets Added Yet

Please add them in the WordPress admin page under Appearance → Widgets. The widget section is "projekt udsat".